บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การบัญชี : AC)


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตร การบัญชี (AC)

เหมาะกับผู้ที่จบ ปวส. สาขาบัญชี (เรียนจบแล้ว สอบผู้สอบบัญชีได้)
วิชาที่เรียน เช่น
  • การบัญชีชั้นกลาง
  • การบัญชีชั้นสูง
  • การสอบบัญชี
  • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  • การภาษีอากร
  • รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
  • การบัญชีรูปแบบญี่ปุ่น
  • การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
จำนวนหน่วยกิตรวม 139 หน่วยกิต
เทียบโอนได้ 73 หน่วยกิต
เรียน 66 หน่วยกิต

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรมีเนื้อหาและองค์ความรู้ทางด้านบัญชีที่แตกต่างจากหลักสูตรบัญชีที่เปิดสอนในประเทศไทย ได้แก่ การวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan) และ บัญชีญี่ปุ่น ซึ่งยังไม่มีหลักสูตรใดในประเทศไทยทีมีการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว
2. หลักสูตรมีการบูรณาการด้านการเรียนการสอนแบบ Monozukuri และ การเรียนแบบ 5 G มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาบัญชี
3. หลักสูตรมีการฝึกงานระยะสั้นกับสถานประกอบการที่ประเทศญี่ปุ่น (Internship in Japan)

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา

1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีได้ ซึ่งสามารถเป็นผู้ทำบัญชีของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัท (มหาชน) จำกัด กิจการร่วมค้า และมูลนิธิหรือสมาคม
2. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ เช่น ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี
3. นักบัญชีบริหาร
4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

คุณสมบัติ


1. ทำงานในองค์กรหรือสถานประกอบการ และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป (กรณี 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีใบรับรองการผ่านประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการหรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน
3. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วัน-เวลาเรียน


เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
เวลา 8.00- 18.00 น.
(ระยะชั่วโมงการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างหลักสูตร)