Bachelor's Degree Transfer Credits

Faculty of Business Administration


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตรปริญญาตรี รับตรงภาคพิเศษ สำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน (ปวส.)


LM เปิดรับสมัคร


การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะบริหารธุรกิจ

MI เปิดรับสมัคร

การจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

CD


การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจ

AC


การบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ

HR

การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

คณะบริหารธุรกิจ

TH

การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

 สมัครเรียน

ข่าว/ประกาศ