Bachelor's Degree Transfer Credits


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตรปริญญาตรี

รับตรงภาคพิเศษ

สำหรับ

ผู้ที่จบ ปวส. หรือ ผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว
และต้องการเรียนปริญญาตรีใบที่ 2


สนใจ

สมัครเรียนออนไลน์

จบ ปวส. / ป.ตรี

เทียบโอนรายวิชาได้

เรียนวันเสาร์/อาทิตย์

เรียนในห้องเรียน / Online

คณะและสาขา

คณะ/สาขา วันที่เรียน เวลาที่เรียน ระยะเวลาการศึกษา (ปี) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (บาท)
คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)
วันอาทิตย์
8.00- 18.00 น.
2
126,900
การบัญชี (AC)
วันอาทิตย์
8.00- 18.00 น.
2
144,900
การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)
วันอาทิตย์
8.00- 18.00 น.
2
121,500
การตลาดดิจิทัล (DM)
วันอาทิตย์
8.00- 18.00 น.
2
110,950
การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS)
วันอาทิตย์
8.00- 18.00 น.
2
112,500
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม (TH)
วันอาทิตย์
8.00- 18.00 น.
2
120,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (BI)
วันอาทิตย์
8.00- 18.00 น.
2
176,850
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
วันอาทิตย์
8.00- 18.00 น.
2
172,950
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)
วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
8.00- 18.00 น.
2
192,000
วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
8.00- 18.00 น.
3
230,100

สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี รับตรงภาคพิเศษ สำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน (ปวส.)


การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน : LM
คณะบริหารธุรกิจ
เหมาะกับใคร ?
 • ผู้ที่ทำงานสายโลจิสติกส์ ทั้งในโรงงานและนอกโรงงาน
 • จบ ปวส. สายบริหารธุรกิจหรือสายโลจิสติกส์ สายช่าง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ทำงานในองค์กรหรือสถานประกอบการ และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป (กรณี 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีใบรับรองการผ่านประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการหรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน
 • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือปริญญาตรี
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 18.00 น.
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การบัญชี : AC
คณะบริหารธุรกิจ
เหมาะกับใคร ?
 • ผู้ที่จบ ปวส. สาขาบัญชี (เรียนจบแล้ว สอบผู้สอบบัญชีได้)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาในสาขาวิชาหนึ่งในหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ ปวท.)
 • หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
 • หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเป็นการเทียบโอนผลการเรียนตามหน่วยกิต
 • สำหรับผู้ที่จบม.6 หรือ ปวช. ต้องมีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 5 ปี โดยจัดทำเป็น Portfolio
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 18.00 น.
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น : HR
คณะบริหารธุรกิจ
เหมาะกับใคร ?
 • ผู้ที่จบ ปวส. สาขาการจัดการทั่วไป หรือการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ (ผู้ที่จบปริญญาตรี ก็สามารถเทียบโอนได้)
 • ผู้ที่ทำงานในสายบริหารบุคลากรหรือใกล้เคียง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) หรือปริญญาตรี
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 18.00 น.
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การตลาดดิจิทัล: DM
คณะบริหารธุรกิจ
เหมาะกับใคร ?
 • ผู้ที่กำลังจบการศึกษาหรือทำงานแล้ว
 • มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาอื่นที่ใกล้คียง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด หรือ การขาย
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 18.00 น.
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป : DBS
คณะบริหารธุรกิจ
เหมาะกับใคร ?
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 18.00 น.
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม : TH
คณะบริหารธุรกิจ
เหมาะกับใคร ?
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถานประกอบการ และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 • มีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน
 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา (ปวส.) ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 18.00 น.
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล : BI
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะกับใคร ?
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 18.00 น.
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เทคโนโลยีสารสนเทศ : IT
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะกับใคร ?
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง
เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 18.00 น.
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน: RE
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เหมาะกับใคร ?
 • ผู้ที่จบ ปวส. ทุกสาขา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอื่นๆที่สนใจเข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถานประกอบการ และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 • มีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน
 • สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา (ปวส.) ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอื่นๆ ที่สนใจเข้าศึกษา
เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 18.00 น.
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
วิศวกรรมอุตสาหการ : IE
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เหมาะกับใคร ?
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น
เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 18.00 น.
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าว/ประกาศ