Bachelor's Degree Transfer Credits

Faculty of Business Administration


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตรปริญญาตรี รับตรงภาคพิเศษ สำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน (ปวส.)


LM


การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะบริหารธุรกิจ

MI

การจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

CD


การตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล

คณะบริหารธุรกิจ

AC


การบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ

HR

การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

คณะบริหารธุรกิจ

TH

การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

 สมัครเรียน

ข่าว/ประกาศ