วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

Bachelor of Science (Business Information Technology)


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)

เหมาะกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง
วิชาที่เรียน เช่น
  • ระบบสารสนเทศเบื้องต้น
  • โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
  • การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • หลักการตลาด
  • โลจิสติกส์และการผลิต
  • โปรแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจ
  • เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  • ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1
จำนวนหน่วยกิตรวม 135 หน่วยกิต
เทียบโอนได้ 73 หน่วยกิต
เรียน 63 หน่วยกิต

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ เริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนา การบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้ระบบ IT มีการสอนเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น JAVA, Python, ABAP เป็นต้น
2. บัณฑิตของหลักสูตรเป็นบุคลากรด้านไอทีที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานทางด้านธุรกิจ เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการผลิต การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ หลักการตลาด พื้นฐานการทำบัญชีการเงิน เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานซึ่งจะเป็นผู้ระบุความต้องการในการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
3. หลักสูตรมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรการเรียนการสอนทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีการสอนผ่านเครื่องมือที่ใช้งานจริง และเป็นที่นิยมในภาคธุรกิจ เช่น SAP ERP, Oracle Database, Sales Force, CISCO, Power BI, Tableau, Rapid Miner เป็นต้น
4. มีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมาก เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมทัศนศึกษา ดูงาน ทำงานวิจัย
5. นักศึกษาทุกคนของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเบื้องต้น

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
2. นักเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ (Programmer)
3. นักเขียนโปรแกรมภาษา ABAP (ABAPer)
4. ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Consultant)
5. ที่ปรึกษาระบบทางธุรกิจ เช่น ERP, CRM
6. ที่ปรึกษาระบบ SAP (SAP Consultant)
7. ผู้ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Auditor)
8. เจ้าหน้าที่ด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst, Data Scientist, Business Intelligence)
9. ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Manager)
10. ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)
11. เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
12. โอกาสเติบโตในงานเดิม เมื่อนำความรู้ด้าน IT ไปพัฒนาการทำงาน

คุณสมบัติ


เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชา
เป็นปริญญาตรีที่สอง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วัน-เวลาเรียน


เฉพาะวันอาทิตย์
เวลา 8.00 – 18.00 น.
เรียนในห้องเรียน หรือ
เรียนแบบถ่ายทอดสดทางออนไลน์