บริหารธุรกิจบัณฑิต (การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป)

Bachelor of Business Administration (Development of Business and Start-Up)


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตร การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS)

เหมาะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง
วิชาที่เรียน เช่น
 • การวางแผนและพัฒนาธุรกิจเบื้องต้น
 • การออกแบบ UX/UI สำหรับธุรกิจ
 • การจัดการกระบวนการธุรกิจ
 • เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การวินิจฉัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจ
จำนวนหน่วยกิตรวม - หน่วยกิต
เทียบโอนได้ - หน่วยกิต
เรียน - หน่วยกิต

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. พื้นฐานรายวิชากลุ่มบริหารธุรกิจได้แก่ การบริหารโครงการธุรกิจ, การบริหารจัดการสตาร์ตอัป, การวิจัยด้านพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป, การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจ การตลาด การเงิน การบัญชีและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มความเข้มข้นด้วยกลุ่มวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การออกแบบ UI/UX สำหรับธุรกิจ การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วย Big Data และเครื่องมือด้านการบริหารจัดการธุรกิจโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้ง่ายและรวดเร็ว
2. เสริมทักษะการบริหารธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ยุคของข้อมูข่าวสารด้วยกลุ่มวิชา Crowdfunding การระดมเงินทุนสาธารณะเพื่อหาทุนในการต่อยอดธุรกิจ, วิชาการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรักษาไว้ซึ่งแนวคิดและผลิตภัณฑ์ไม่ให้ผู้อื่นมาลอกเลียนแบบได้, วิชาการพัฒนาธุรกิจด้วยเกมจำลองสถานการณ์ วิชาภาษาอังกฤษและญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจ และอื่นๆ
3. หลักสูตรเน้นการสร้างนักพัฒนาธุรกิจและ Startup รุ่นใหม่ที่มี Smart idea เพื่อสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ธุรกิจในยุค Digital
4. รูปแบบการเรียนแบบ Project Based Learning และกิจกรรม Hackathon เน้นการวิเคราะห์ ลงมือทำจริง โดยหลักสูตรมีความร่วมมือกับ New Tech Stat-up ใน Thai และต่างประเทศมากมาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ Spin-off Project ให้เป็น New Start-up ที่ทำเงินได้จริง
5. มีโอกาสดูงาน ฝึกงานและเรียนต่อ หรือทำงานที่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นได้

" Diligent・Build・Smart "

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา

1. โอกาสร่วมงานร่วมงานกับบริษัทผู้นำด้าน Tech-Company และ Tech Start-up ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น Amazon, Agoda, Facebook, Google, Line, Grab, SCBX, KBANK เป็นต้น ด้วยกลุ่มอาชีพเหล่านี้
 • Product Owner หรือ Product Manager (นักออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ)
 • Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)
 • User experience (UX) researcher
 • User interface (UI) designer
 • Business Digital strategist (นักวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ)
2. โอกาสเป็นผู้ประกอบการ Start-Up ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ

คุณสมบัติ


เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วและประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วัน-เวลาเรียน


เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
เวลา 8.00- 18.00 น.
เรียนในห้องเรียน หรือเรียนแบบถ่ายทอดสดทางออนไลน์