Bachelor's Degree Transfer Credits


Thai-Nichi Institute of Technology

เอกสารประกอบการรับสมัคร


1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป (กรอกใบสมัคร Online ที่ reg.tni.ac.th/registrar/apphome.asp พร้อมพิมพ์ ใบสมัคร)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ (ลงนามสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา ระดับปวส.
4. เอกสารอธิบายหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา (เพื่อพิจารณาการเทียบโอนรายวิชา)
5. . มีใบรับรองการผ่านประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการหรือองค์กรทั้งภาครัฐบาล หรือเอกชน