Bachelor's Degree Transfer Credits


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตรปริญญาตรี รับตรงภาคพิเศษ สำหรับผู้ต้องการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน (ปวส.)


LM


การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะบริหารธุรกิจ

MI

การจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

AC


การบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ

HR

การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

คณะบริหารธุรกิจ

BI


เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

RE

วิศวกรรมหุ่นยนต์ และ
ระบบอัตโนมัติแบบลีน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 สมัครเรียน

ข่าว/ประกาศ