วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

เหมาะกับผู้ที่จบ ปวส. หรือ เป็นผู้จบการศึกษาปริญญาตรีมาแล้วในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น
วิชาที่เรียน เช่น
  • การวิเคราะห์ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • ระบบการผลิตแบบโตโยตา
  • ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
  • การวางแผนและการควบคุมการผลิต
  • คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรอุตสาหการ
  • การออกแบบโรงงานและการวางแผนทรัพยากรกายภาพ
  • วัสดุวิศวกรรม
จำนวนหน่วยกิตรวม 138 หน่วยกิต
เทียบโอนได้ 21 หน่วยกิต
เรียน 117 หน่วยกิต

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. การเรียนการสอนแบบไตรภาค (3 ภาคการศึกษา) จึงทำให้ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 3 ปี สำหรับผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) คงเหลือประมาณ 117 หน่วยกิต
2. การสอนแบบ Problem Based และ Project Based Learning เน้นการประยุกต์ใช้หลักการกับปัญหาจริงในภาคอุตสาหกรรม การทำโครงงาน การศึกษาค้นคว้าจากสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานหรือการนำเสนอ
3. การเรียนการสอนแบบ Online Block Course เรียนรายวิชาละ 4 ถึง 5 สัปดาห์จนจบ แล้วจึงเริ่มเรียนวิชาใหม่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานประจำ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา (3 ปี ปีละ 3 ภาคการศึกษา) เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์
4. ทีมผู้สอน มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จริงในด้านการตลาด มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
5. จบการศึกษาสามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรได้

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา

1. ประกอบอาชีพเป็นวิศวกรแผนกต่างๆในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น วิศวกรควบคุม/วางแผนการผลิต, วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต/ออกแบบโรงงาน/คลังสินค้า, วิศวกรควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
2. ประกอบอาชีพเป็นวิศวกรแผนกต่างๆในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เช่น วิศวกรบริหารจัดการคลังสินค้า, วิศวกรวางแผนการขนส่ง/กรัจายสินค้า เป็นต้น
3. ประกอบอาชีพเป็นวิศวกรในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมทางการเงิน
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

คุณสมบัติ


ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือ จบการศึกษาปริญญาตรีมาแล้วในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอื่น

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วัน-เวลาเรียน


วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
เวลา 8.00 – 18.00 น.
เรียนในห้องเรียน หรือ
เรียนแบบถ่ายทอดสดทางออนไลน์ หรือ
แบบถ่ายทอดสด และ การเรียนตามอัธยาศัย (Self-pace) ในช่วงเวลาที่หลักสูตรกำหนดของการลงทะเบียนรายวิชานั้นๆ