วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Bachelor of Science (Information Technology)


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

เหมาะกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง
วิชาที่เรียน เช่น
  • วิทยาการข้อมูล
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
  • การจัดการระบบฐานข้อมูล
  • ปัญญาประดิษฐ์
  • การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  • ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
จำนวนหน่วยกิตรวม 132 หน่วยกิต
เทียบโอนได้ 65 หน่วยกิต
เรียน 67 หน่วยกิต

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. หลักสูตรมีเนื้อหาครอบคลุมในทุกขั้นตอนของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นตั้งแต่การ วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนา การบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้ระบบ IT มีการสอนเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น JAVA, Python, ABAP เป็นต้น
2. บัณฑิตของหลักสูตรเป็นบุคลากรด้านไอทีที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการทำงานทางด้านธุรกิจ เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการผลิต การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ หลักการตลาด พื้นฐานการทำบัญชีการเงินเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานซึ่งจะเป็นผู้ระบุความต้องการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
3. หลักสูตรมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรการเรียนการสอนทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีการสอนผ่านเครื่องมือที่ใช้งานจริง และเป็นที่นิยมในภาคธุรกิจ เช่น SAP ERP, Oracle Database, Sales Force, CISCO, Power BI, Tableau, Rapid Miner เป็นต้น
4. มีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมาก เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมทัศนศึกษา ดูงาน ทำงานวิจัย
5. นักศึกษาทุกคนของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับเบื้องต้น

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศ
2. นักพัฒนาเว็บโซต์
3. นักพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ
4. ผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
5. นักบริหารเครือข่าย
6. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
7. นักเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
8. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
9. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ทำงานในสถานประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีความชำนาญในการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการจัดการองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
11. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
13. โอกาสเติบโตในงานเดิม เมื่อนำความรู้ด้าน IT ไปพัฒนาการทำงาน

คุณสมบัติ


เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชา
เป็นปริญญาตรีที่สอง

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วัน-เวลาเรียน


เฉพาะวันอาทิตย์
เวลา 8.00 – 18.00 น.
เรียนในห้องเรียน หรือ
เรียนแบบถ่ายทอดสดทางออนไลน์