วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน)

Bachelor of Engineering (Robotics and Lean Automation Engineering)


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตร วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)

เหมาะกับผู้ที่จบ ปวส. ทุกสาขา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอื่นๆที่สนใจเข้าศึกษา
วิชาที่เรียน เช่น
  • Engineering Drawing
  • Computer Programming for Engineer
  • Engineering Statistics
  • Manufacturing Process
  • Robot and Lean Automation Engineering Lab.1
  • Automatic Machine Tools
  • Industrial Robots Design for Manufacturing
  • Mobile Robotics
จำนวนหน่วยกิตรวม 141 หน่วยกิต
เทียบโอนได้ - หน่วยกิต
เรียน - หน่วยกิต

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการในการแก้ปัญหา โดยใช้ระเบียบวิธีทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติแบบลีน ได้อย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถออกแบบระบบงาน หรือกระบวนการทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ตามความต้องการและข้อกำหนดงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความประหยัด และมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและปรับตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกับสาขาวิชาชีพอื่น และมีทักษะในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา

1. สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรพัฒนาหุ่นยนต์
2. สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรออกแบบและบูรณาการระบบการผลิตอัตโนมัติ (System Integrator; SI)
3. สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ เช่น PLC หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบควบคุมเชิงตัวเลขสำหรับเครื่องจักร ซี เอ็น ซี
4. สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรโรงงานและกระบวนการผลิต
5. สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
6. สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ
7. สามารถประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
8. สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว

คุณสมบัติ


1. ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถานประกอบการ และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
2. มีใบรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ หรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา (ปวส.) ขึ้นไป ทุกสาขา
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอื่นๆ ที่สนใจเข้าศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วัน-เวลาเรียน


วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
เวลา 8.00 – 18.00 น.
เรียนในห้องเรียน หรือ
เรียนแบบถ่ายทอดสดทางออนไลน์