TNI LOGO

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)

กลุ่มวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SME)


Master of Business Administration in Innovation of Business
and Industrial Management
( Strategic Planning and Management for Entrepreneur : MBI-SPE )


Thai-Nichi Institute of Technology

Master of Business Administration in Innovation of Business and Industrial Management
Strategic Planning and Management for Entrepreneur (MBI-SPE)

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้การบริหารธุรกิจทั้งแบบตะวันตกและญี่ปุ่น เพื่อออกแบบธุรกิจใหม่และบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผ่านการเรียนที่สร้างทักษะโดยการฝึกปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. การบริหารธุรกิจและการผลิตสไตล์ญี่ปุ่น
2. บรรยายโดยวิทยากรที่มีชื่อสียงจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ
3. การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
4. การเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ
5. มีห้องปฏิบัติการจำลองการผลิต

เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้อะไร

1. ความรู้และทักษะการบริหารที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันตกกับศาสตร์ของญี่ปุ่น
2. ความรู้และทักษะการวางแผนธุรกิจ และการกำหนดกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
3. ทักษะการวินิจฉัยปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์โดยใช้ศาสตร์ Shindan
4. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติ


สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณสมบัติอื่นเทียบเท่า
หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร


180,750 บาท

**ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและรายวิชาปรับพื้นฐาน**

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัน-เวลาเรียน


วันอาทิตย์
เวลา 9.00 – 19.00 น.
(อาจมีเรียนเสริมวันเสาร์บางรายวิชา)

โอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

1. นักบริหาร โดยสามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาองค์กรและธุรกิจ
2. นักวินิจฉัยองค์กร โดยสามารถวินิจฉัยองค์กรทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรโดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นพื้นฐาน
3. นักอุตสาหกรรม โดยมีความรู้ในนวัตกรรมการจัดการ ธุรกิจและ อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ๆ
4. นักบริหารและจัดการการผลิต โดยมีความรู้ในด้านนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิต ระบบคุณภาพและการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในกระบวนการทำงานต่างๆ
5. นักวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อพัฒนาองค์กร