TNI LOGO

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)

กลุ่มวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ (SPE)


Master of Business Administration in Innovation of Business
and Industrial Management
( Strategic Planning and Management for Entrepreneur : MBI-SPE )


Thai-Nichi Institute of Technology

Master of Business Administration in Innovation of Business and Industrial Management
Strategic Planning and Management for Entrepreneur (MBI-SPE)

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้การบริหารธุรกิจทั้งแบบตะวันตกและญี่ปุ่น เพื่อออกแบบธุรกิจใหม่และบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผ่านการเรียนที่สร้างทักษะโดยการฝึกปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. การบริหารธุรกิจและการผลิตสไตล์ญี่ปุ่น
2. บรรยายโดยวิทยากรที่มีชื่อสียงจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ
3. การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
4. การเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ
5. มีห้องปฏิบัติการจำลองการผลิต

เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้อะไร

1. ความรู้และทักษะการบริหารที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ตะวันตกกับศาสตร์ของญี่ปุ่น
2. ความรู้และทักษะการวางแผนธุรกิจ และการกำหนดกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง
3. ทักษะการวินิจฉัยปัญหาและการกำหนดกลยุทธ์โดยใช้ศาสตร์ Shindan
4. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติ


สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณสมบัติอื่นเทียบเท่า
หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร


180,750 บาท

**ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและรายวิชาปรับพื้นฐาน**

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัน-เวลาเรียน


วันอาทิตย์
เวลา 9.00 – 19.00 น.
(อาจมีเรียนเสริมวันเสาร์บางรายวิชา)

โอกาสในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

1. นักบริหาร โดยสามารถบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการพัฒนาองค์กรและธุรกิจ
2. นักวินิจฉัยองค์กร โดยสามารถวินิจฉัยองค์กรทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรโดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นพื้นฐาน
3. นักอุตสาหกรรม โดยมีความรู้ในนวัตกรรมการจัดการ ธุรกิจและ อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่ๆ
4. นักบริหารและจัดการการผลิต โดยมีความรู้ในด้านนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิต ระบบคุณภาพและการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในกระบวนการทำงานต่างๆ
5. นักวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและเพื่อพัฒนาองค์กร

กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม

การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง

ห้อง Lab สำหรับฝึกปฏิบัติ

การดูงานในต่างประเทศ

การดูงานในต่างประเทศ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น

การบรรยายโดยอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น

การบรรยายโดยอาจารย์ต่างชาติ

การสัมมนาวิชาการและการดูงาน ณ. ประเทศญี่ปุ่น

รายชื่ออาจารย์พิเศษ

รายชื่ออาจารย์พิเศษ
 • ดร. ทนง พิทยะ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ดร. ดำริ สุโขธนัง : ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
 • Professor Dr. Jun Numata : ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจญี่ปุ่น
 • Professor Isao Hosoya : ผู้เชี่ยวชาญการสร้างธุรกิจใหม่
 • Professor Dr. Eiko Tomiyama : ผู้เชี่ยวชาญการตลาดแบบญี่ปุ่น
 • Professor Dr. Yasushi Ichimori : ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจระหว่างประเทศ
 • Professor Dr. Nobuyuki Kishida : ผู้เชี่ยวชาญการสร้างธุรกิจใหม่
 • Mr. Joseph Girard : ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์
 • Mr. Shahan Farid : ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์
 • ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา : ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจค้าปลีก
 • ดร. โพธิ์ บุญศิริ : ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ดร. บุญฤทธิ์ ผ่องเมฆินทร์ : ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจยานยนต์
 • ผศ. วิชัย โถสุวรรณจินดา : ผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • อาจารย์ ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร
 • ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ : ผู้เชี่ยวชาญการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • อาจารย์ ชัยรัตน์ อุดมกิจวณิชย์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
 • อาจารย์ บุญชู ตันติรัตนสุนทร : ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจญี่ปุ่น
 • อาจารย์ สุธี พนาวร : ผู้เชี่ยวชาญ venture business planning
 • อาจารย์ นาวินี พลายน้อย : ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองระหว่างประเทศ
 • อาจารย์ ภาคภูมิ คงศิริ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ
 • อาจารย์ วสันต์ จันทร์สัจจา : ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน
 • อาจารย์ วินชัย เกียรตินิยมศักดิ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน
 • ดร. วรวีร์ ภัทรวงศ์วิสูตร : ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ