บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น)

Bachelor of Business Administration (Japanese Human Resources Management)


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

เหมาะกับผู้ที่จบ ปวส. สาขาการจัดการทั่วไป หรือการจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ (ผู้ที่จบปริญญาตรี ก็สามารถเทียบโอนได้) ผู้ที่ทำงานในสายบริหารบุคลากรหรือใกล้เคียง
วิชาที่เรียน เช่น
  • การจัดการกลุ่มภาวะผู้นำแบบญี่ปุ่น
  • ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรการเปรียบเทียบไทย-ญี่ปุ่น
  • การพัฒนาสายอาชีพแบบญี่ปุ่น
จำนวนหน่วยกิตรวม 127 หน่วยกิต
เทียบโอนได้ 55 หน่วยกิต
เรียน 72 หน่วยกิต

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางวิชาชีพตามหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น ในด้านวัฒนธรรมองค์กรทั้งแบบญี่ปุ่นและแบบมาตรฐานสากล โดยให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และสามารถประกอบอาชีพทางด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรหรือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 2558 ในระดับปริญญาตรี

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา

1. นักบริหารงานทรัพยากรมนุษย์กองการเจ้าหน้าที่องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
2. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
3. เจ้าหน้าที่งานบริหารธุรการ องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
4. นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อิสระ
5. เจ้าหน้าที่งานบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
6. เจ้าหน้าที่ด้านการให้คำปรึกษาทางการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
7. เจ้าหน้าที่ด้านการวางระบบบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
8. เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

คุณสมบัติ


1. ทำงานในองค์กรหรือสถานประกอบการ และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป (กรณี 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีใบรับรองการผ่านประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการหรือองค์กรทั้งภาครัฐบาลหรือเอกชน
3. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วัน-เวลาเรียน


เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
เวลา 8.00- 18.00 น.
(ระยะชั่วโมงการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างหลักสูตร)