บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)

Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)


Thai-Nichi Institute of Technology

หลักสูตร การตลาดดิจิทัล (DM)

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจบการศึกษาหรือทำงานแล้ว และมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาการตลาด การขาย หรือสาขาอื่นที่ใกล้คียง
วิชาที่เรียน เช่น
  • การตลาดดิจิทัลเบื้องต้น
  • นวัตกรรมการบริการดิจิทัล
  • การบริหารการขายดิจิทัล
  • ดิจิทัลแบรนด์ดิ้ง
  • จริยธรรมทางการตลาดแบบญี่ปุ่น
  • การปฏิบัติการการตลาดดิจิทัล
จำนวนหน่วยกิตรวม 127 หน่วยกิต
เทียบโอนได้ 67 หน่วยกิต
เรียน 60 หน่วยกิต

+ รายละเอียดเพิ่มเติม

 สมัครเรียน  กลับหน้าหลัก

จุดเด่นของหลักสูตร

1. การเรียนการสอนแบบไตรภาค (3 ภาคการศึกษา) จึงทำให้ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี สำหรับผู้ที่จบอนุปริญญา ปวส.การตลาดหรือการขาย คงเหลือประมาณ 60 หน่วยกิต หรือประมาณ 20 วิชารายวิชา โดยเรียนภาคเรียนละ 3-4 วิชา
2. การสอนแบบ Project Based Learning เน้นการศึกษากรณีศึกษา การทำโครงงาน การศึกษาค้นคว้าจากสถานการณ์จริงในการปฏิบัติงานหรือการนำเสนอ
3. การเรียนการสอนแบบ Online Block Course เรียนรายวิชาละ 4 สัปดาห์จนจบ แล้วจึงเริ่มเรียนวิชาใหม่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานประจำ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา (2 ปี) เรียนสัปดาห์ละ 1 วัน ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์
4. ทีมผู้สอน มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จริงในด้านการตลาด มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

โอกาสหลังสำเร็จการศึกษา

1. Marketing Specialist
2. Digital Marketing
3. Content Creator / Content Marketing
4. Marketing Research
5. Marketing Communication
6. Event Organizer / Event Marketing
7. Customer Service / Customer Insight
8. Digital Advertising / Online Advertising
9. Channel Marketing Specialist
10. Etc.

คุณสมบัติ


เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการตลาด หรือ การขาย

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วัน-เวลาเรียน


เรียนเฉพาะวันอาทิตย์
เวลา 8.00- 18.00 น.
(ระยะชั่วโมงการเรียนการสอนสามารถปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างหลักสูตร)