สมัครเรียนออนไลน์

 • กรอกใบสมัครออนไลน์

 • ยืนยันวันสอบสัมภาษณ์ ทางอีเมลที่สมัครเรียน ( ประมาณ 7 วันหลังการสมัคร )

 • สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ( ตามวัน และเวลาที่ยืนยัน )

 • ประกาศผลสอบใน 1 สัปดาห์ ( ทางอีเมลที่สมัครเรียน )

สมัครเรียนด้วยตนเองที่ TNI

 • กรอกใบสมัครพร้อมหลักฐาน

  เตรียมสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาปพ.1 ยื่นเอกสาร ณ. ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
 • สอบสัมภาษณ์

 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน

 • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทุกสาขา)

 • กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ทุกสาขาที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้)

เอกสารการสมัคร

 • สำเนาปพ.1 (เกรดเฉลี่ยรวม 4-5 เทอม)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ประเภทการรับสมัคร ไม่ตัดสิทธิ์ (TCAS)

โควตา ชิงทุน 25%

 • พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว

 • ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

สอบตรงและชิงทุน ชิงทุน 25%, 50%, 100%

 • พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน

 • ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

1. ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100%

2. ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50%

3. ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25%

Portfolio

 • พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

 • แนบ Portfolio ตามเงื่อนไขที่สถาบันฯกำหนด

Admission ตรง

 • พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

 • สมัคร / สอบ / รู้ผลได้เลย

ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เป็นทุนที่พิจารณาจากการคัดเลือกการเข้าศึกษาต่อ ให้ทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการศึกษา

โดยไม่ต้องคืนทุน โดยแบ่งเป็นทุน 3 ประเภท ดังนี้

1. ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100%

2. ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50%

3. ทุนประเภท ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25%

กองทุนกู้ยืม (กยศ. กรอ.)

สามารถกู้ยืมได้ทุกคณะ/สาขา ผู้ที่ต้องการกู้สามารถชำระค่าเทอมจำนวน 5,000 บาท

* หมายเหตุ ส่วนต่างชำระได้หลังจากระบบอนุมัติ

{{-- --}}