คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มุ่งมั่นเป็นแหล่งรวมวิชาการและผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ คิดเป็นทำเป็น และมีทักษะความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ สู่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ ออกแบบหลักสูตรที่มีความเฉพาะและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตร/สาขา

ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

International Program

 • สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Digital Engineering : DGE)

สาขาที่เปิดสอน

วิศวกรรมยานยนต์ (AE)

หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ ปรับปรุงปี 2564 เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็น “ วิศวกรยานยนต์ TNI คนรุ่นใหม่ หัวใจโมโนซุคุริ (Monozukuri) ” มีความรู้สมัยใหม่ ทันต่อการก้าวสู่ Industry 4.0 และนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมทักษะทางวิศวกรรมยานยนต์ การออกแบบและพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ การผลิตและเทคโนโลยีวัสดุ การบริหารจัดการสายการผลิต ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ และการซ่อมบำรุง เสริมด้วยทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น และมีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)

 • วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (Robotics and Lean Automation Engineering: RE) เป็นหลักสูตรที่มีอัตราการมีงานทำสูงที่สุด ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทย
 • โครงสร้างของหลักสูตรออกแบบรายวิชาภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจากสถานประกอบการชั้นนำด้านการสร้างระบบเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อการผลิต วิศวกรที่จบจากหลักสูตร จึงมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบระบบการผลิตอัตโนมัติในสถานประกอบการ
 • เป็นการบูรณาการระหว่างองค์ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ของเสียในกระบวนการผลิตแบบลีน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่มีการประยุกต์ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการการผลิตคู่กับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมการผลิตควบคู่กัน
 • โอกาสปฏิบัติงานในวิชาชีพวิศวกรรมที่แตกต่างจากทั่วไป เพราะเป็นวิศวกรที่มีทักษะครอบคลุมทั้งด้านการผลิต การออกแบบเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้าควบคุม การเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตร มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)

หลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบฮาร์ดแวร์และพัฒนาโปรแกรมสมองกลฝังตัว (Embedded Systems) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งยังเป็นที่ยอมรับเทียบเท่ามาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานกันระหว่างการจัดการอุตสาหกรรมแบบมาตรฐานกับการจัดการอุตสาหกรรมแบบญี่ปุ่น บัณฑิตจึงสามารถใช้ความรู้จากทั้งสองทางมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้เนื้อหาของวิศวกรรมไฟฟ้าคลอบคลุม 3 ด้าน คือ ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบอัจฉริยะ และเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งจะเน้นการเรียนการสอนตามหลักการจัดการแบบญี่ปุ่นหรือแบบโมโนซุคุริ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วิศวกรรมดิจิทัล (DGE : International Program)

หลักสูตรแรกในประเทศไทย ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความชำนาญ ทางวิศวกรรมดิจิทัล สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ในการพัฒนาระบบอัตโนมัติและระบบอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง เป็นวิศวกรที่มีขีดความสามารถทัดเทียมและสามารถทำงานได้ในระดับสากล
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม