สิทธิพิเศษและส่วนลด

ประเภท Top fan TNI ไทย-ญี่ปุ่น

1. ทุนส่วนลดแรกเข้า 10,000 บาท

 - ผ่านการคัดเลือก และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ชำระค่าเทอม) 

ประเภทโควตา ภายในวันที่ 28 พ.ย. 64

ประเภทสอบตรง/ชิงทุน ภายในวันที่ 16 มกราคม 65


2. แบ่งชำระค่าเทอม ได้ 3 งวด

  - งวดที่ 1-2 จำนวน งวดละ 15,000 บาท

  - งวดที่ 3  จำนวนค่าเทอมที่เหลือ (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา)


สิทธิพิเศษนี้

เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนนศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่สถาบันฯกำหนด  เท่านั้น !!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประเภทส่วนลดค่าแรกเข้าศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน TNI

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องเป็นพี่ น้อง บุตร หรือ หลานสายตรงของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สิทธิพิเศษ โควตาศิษย์ TNI 

กรณีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

มีสิทธิ์รับส่วนลดค่าเล่าเรียน  มูลค่า 10,000 บาท 

เกณฑ์การพิจารณา

 ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ตามระบบการรับสมัครเรียนของสถาบันฯ

  • ระบบโควตา
  • ระบบการสอบตรง
  • ระบบ Portfolio
  • ระบบ Admission

 หลักฐานการสมัคร

  1. ใบสมัคร ประเภทโควตาศิษย์ TNI   (สมัครออนไลน์บน www.tni.ac.th)
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว (ติดใบสมัคร)  จำนวน 1  รูป
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง)    จำนวน 1 ฉบับ
  4. ใบแสดงผลการเรียน (6 ภาคการศึกษา)  จำนวน 1 ฉบับ
  5. เอกสารแสดงหลักฐานการเป็นศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า  TNI ของญาติ ของผู้สมัคร  จำนวน 1 ฉบับ เช่น สำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน เป็นต้น 
SHARE :