กู้ยืม กยศ. | กรอ.

การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษา

  • ผู้กู้ยืมรายใหม่ สามารถกู้ต่อเนื่องได้ ชำระค่าลงทะเบียน 0 บาท
  • ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

ปริญญาตรี

คณะ/สาขา
กองทุนกู้ยืม
ค่าเทอมภาคเรียนที่1
ภาคเรียนที่2
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี
กยศ. กรอ. Human Capital งวดที่1 งวดที่2 งวดที่3 รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)15,000
15,000
20,500
50,500
45,300
340,550
-สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)15,000
15,000
20,500
50,500
47,100
336,950
-สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)15,000
15,000
18,700
48,700
50,700
337,400
-สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)15,000
15,000
14,950
44,950
45,300
342,200
-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)15,000
15,000
18,700
48,700
50,700
346,400
คณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)15,000
15,000
14,800
44,800
37,800
317,000
-สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)15,000
15,000
16,750
46,750
47,100
322,850
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)15,000
15,000
14,800
44,800
43,200
322,550
-สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)15,000
15,000
16,600
46,600
37,800
322,550
คณะบริหารธุรกิจ
-สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)15,000
15,000
7,450
37,450
45,150
317,450
-สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)15,000
15,000
8,500
38,500
42,300
305,350
-สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)15,000
15,000
8,800
38,800
44,550
311,350
-สาขาการบัญชี (AC)15,000
15,000
7,450
37,450
35,850
312,350
-สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)15,000
15,000
7,450
37,450
41,250
286,150
-สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)15,000
15,000
7,450
37,450
43,200
296,150
-สาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล (CD)15,000
15,000
7,450
37,450
41,250
300,700
-สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม(TH)15,000
15,000
7,450
37,450
35,850
307,450

ปริญญาโท

คณะ/สาขา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
แบ่งชำระ
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคฤดูร้อน ค่าเทอม งวดที่1 งวดที่2 งวดที่3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม(MET)
46,750
50,000
-
50,000
16,250
-
46,750
15,000
15,000
16,750
163,000
คณะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT)
50,500
42,500
-
38,750
38,750
-
50,500
15,000
15,000
20,500
170,500
คณะบริหารธุรกิจ
-สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม(MBI)
46,750
38,750
26,000
38,750
38,750
6,500
46,750
15,000
15,000
16,750
195,500
-สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น(MBJ)
46,750
38,750
26,000
55,250
49,250
6,500
46,750
15,000
15,000
16,750
222,500
-สาขาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน(LMS)
46,750
50,000
37,250
50,000
16,250
-
46,750
15,000
15,000
16,750
200,250

INTER

คณะ/สาขา
กองทุนกู้ยืม
ค่าเทอมภาคเรียนที่1
ภาคเรียนที่2
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี
กยศ. กรอ. Human Capital งวดที่1 งวดที่2 งวดที่3 รวม
หลักสูตรนานาชาติ
Data Science and Analytics(DSA)20,000
20,000
32,400
72,400
62,400
468,200
Digital Engineering(DGE)20,000
20,000
29,000
69,000
62,400
480,800
Global Business Management(GBM)20,000
20,000
27,400
67,400
57,400
460,000

หมายเหตุ

  1. Human คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์(Human Capital) โดย ผู้กู้ยืม ลักษณะที่ 2 จะได้รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
    - ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30% เมื่อชำระหนี้หลังเรียนจบ
    - ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี) เมื่อชำระหนี้หลังเรียนจบ
  2. ข้อมูล ณ 16 กรกฎาคม 2564 มี7 สาขาวิชา และอาจจะมีการประกาศเพิ่มเติม
  3. สาขาวิชาที่มีสิทธ์ิก้ยูืมลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 เป็นไปตามประกาศของกองทุนเงินให้ก้ยูืมเพื่อการศึกษาสำนักงานใหญ่

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้ยืมฯ โปรดติดตามและสอบถามได้ที่ แฟนเพจ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รายละเอียดการกู้ยืมฯ

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ตามปุ่มด้านล่าง

** ในส่วนของผู้ค้ำประกัน ในปี 2564 นี้ ทางกองทุนประกาศว่าไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน


SHARE :