กู้ยืม กยศ. | กรอ.

การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษา

  • ผู้กู้ยืมรายใหม่ สามารถกู้ต่อเนื่องได้ ชำระค่าลงทะเบียน 0 บาท
  • ผู้กู้ยืมรายใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 5,000 บาท

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะ/สาขา
กองทุนกู้ยืม
ภาคเรียนที่1
ภาคเรียนที่2
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
4 ปี

ลักษณะที่1 (กยศ.) ลักษณะที่2 (กรอ.) Human Capital
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)52,350
47,100
340,550
สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)46,800
48,450
322,650
สาขากรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)50,550
43,350
326,300
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการข้อมูล (IE)46,800
43,350
325,850
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)50,550
45,300
324,050
สาขาวิศวกรรมการบูรณาการระบบดิจิทัล (SE)50,400
45,500
334,100
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)41,250
34,250
292,850
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)44,700
39,650
288,800
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (BI)46,650
39,650
315,200
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)43,050
39,650
300,050
สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (DS)44,850
39,650
294,650
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)40,350
42,300
305,350
สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)40,650
46,400
311,350
สาขาการบัญชี (AC)39,300
37,700
287,050
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)39,300
41,250
286,150
สาขาการตลาดดิจิทัล (DM)39,300
37,800
287,000
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (LD)39,300
43,200
296,150
สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม(TH)39,300
25,050
289,450
คณะสื่อสารสากล
สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (JIB)40,350
38,750
308,150

หลักสูตรปริญญาโท

คณะ/สาขา
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่1 ภาคเรียนที่2 ภาคฤดูร้อน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม(MET)
46,750
50,000
-
50,000
16,250
-
163,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIT)
50,500
42,500
-
38,750
38,750
-
170,500
คณะบริหารธุรกิจ
สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม(MBI)
46,750
38,750
26,000
38,750
38,750
6,500
195,500
สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น(MBJ)
46,750
38,750
26,000
55,250
49,250
6,500
222,500
สาขาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน(LMS)
46,750
50,000
37,250
50,000
16,250
-
200,250

INTER

คณะ/สาขา
กองทุนกู้ยืม
ภาคเรียนที่1
ภาคเรียนที่2
ประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
4 ปี

ลักษณะที่1 (กยศ.) ลักษณะที่2 (กรอ.) Human Capital
หลักสูตรนานาชาติ
Data Science and Artificial Intelligence (DSA)72,400
62,400
454,800
Digital Engineering(DGE)74,000
57,400
456,400
International Business and Entrepreneurship (IBN)67,400
57,400
439,400

หมายเหตุ

  1. Human คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์(Human Capital) โดย ผู้กู้ยืม ลักษณะที่ 2 จะได้รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
    - ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30% เมื่อชำระหนี้หลังเรียนจบ
    - ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี) เมื่อชำระหนี้หลังเรียนจบ
  2. ข้อมูล ณ 16 กรกฎาคม 2564 มี7 สาขาวิชา และอาจจะมีการประกาศเพิ่มเติม
  3. สาขาวิชาที่มีสิทธ์ิก้ยูืมลักษณะที่ 1 และลักษณะที่ 2 เป็นไปตามประกาศของกองทุนเงินให้ก้ยูืมเพื่อการศึกษาสำนักงานใหญ่

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกู้ยืมฯ โปรดติดตามและสอบถามได้ที่ แฟนเพจ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รายละเอียดการกู้ยืมฯ

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ตามปุ่มด้านล่าง

** ในส่วนของผู้ค้ำประกัน ในปี 2564 นี้ ทางกองทุนประกาศว่าไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน


SHARE :