หมายเหตุ :

1. มหาบัณฑิต บัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมฝึกซ้อม หรือมาไม่ทันเวลาตามกำหนดการ คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธี

2. กำหนดการสั่งจองชุดครุย  วันเสาร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. อาคาร A ชั้นสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

4. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระเงิน   ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (วันสุดท้ายของการยืนยันการเข้าร่วมและชำระเงิน) (http://reg.tni.ac.th)

5. สั่งจองภาพถ่าย   วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564  ณ เต็นท์อำนวยการ สวนหลวง ร. 9

6. กำหนดการรับชุดครุย   วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2564  09.00 - 15.00 น. ณ อาคาร A ชั้นสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

*** ราคาชุดละ 900 บาท (ถ้าต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์  เพิ่มค่าใช้จ่ายอีก 100 บาทโดยแจ้งกับทางร้าน) ถ้าบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกในวันดังกล่าว สามารถติดต่อกับทางร้านอมเรศ ได้ที่ 02-2237892, 081-6826698 ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

*** บัณฑิตที่ชำระเงินค่าเข้าร่วมพิธี(ชำระเกิน)  ทางสถาบันจะคืนเงินให้กับบัณฑิต  โดยสามารถเข้ามารับได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายการเงิน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

*** บัณฑิตทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

*** กรณีในช่วงเวลาดังกล่าว ถ้ามีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในระยะที่ 2-3  ทางสถาบันมีความจำเป็น ต้องพิจารณาการเลื่อนพิธีรับปริญญาบัตรออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง***


                                                                             แผนที่ สวนหลวง ร.                                         


                                                


                                                หมายเหตุ :

1. ผู้เข้าร่วมงาน สามารถจอดรถได้ทุกลานจอด

2. สำหรับผู้ที่เข้าสวนหลวง ร.9 หลัง 9.00 น. ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าสวนสาธารณะตามอัตราของกรุงเทพมหานคร

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02-763-2600 ต่อ 2620-4 


SHARE :