บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาว 6 เดือน ที่ 

Muroran Institute of Technology ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 30 กันยายน 2559SHARE :