บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Osaka Institute of Technology

ระหว่างวันที่ 14 เมษายน - วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาจำนวน 10 คน


1. นางสาวจิดาภา  รณรงค์     2. นายณัฐกิตต์  สุวิทย์ศักดานนท์   3. นางสาวดาตายังค์ อรัณยะปาล                        

4. นายพิเชษฐ์  ปรัชญาวานิชกุล   5. นางสาวภัคธีมา  ลิกขะไชย   6. นางสาวนลินี   วรพุทธพงค์                                         

7. นางสาวแอนจิรา  จันทร์ศรี     8. นายรวินท์วัฒน์   อิ่มอร่าม        9. นางฐิติรัตน์  ทรงมีทรัพย์                      

10. นางสาวศุภกานต์  นันทขว้าง    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (IM)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดบันทึกจากนักศึกษาSHARE :