บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกงานระยะสั้นที่

Philinter Education Center (Engclues Internship) --Student Staff 

ระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 2 มิถุนายน 2561


1. น.ส.ศรัลย์พร พินิตเกียรติสกุล สาขา BJ ชั้นปีที่ 3SHARE :