บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Aso-juku เมืองฟุกุโอกะ

ระยะเวลา 41 วัน ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2561

1. น.ส.ปวรี คำเจริญ สาขา BI ชั้นปีที่ 1

2. นายธีริทธิ์ ศิริยนตระกาล สาขา BI ชั้นปีที่ 2

3. น.ส.อภิษฎา สิริจันทรดิลก สาขา MT ชั้นปีที่ 1

4. นายวัชรเวช สุขอยู่ สาขา CE ชั้นปีที่ 1SHARE :