บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Tohok uInstitute of Technology

ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 18 มิถุนายน 2559

1. น.ส.ญาดา คงนิรัติศัยกุล สาขา MT ชั้นปีที่ 2

2. น.ส.ธัญชนก ชูแสงสุข สาขา BJ ชั้นปีที่ 2
SHARE :