บันทึกจากนักศึกษาโครงการ Summer Seminar ระยะสั้นที่ Toyota Technological Institute

เมืองนาโกย่า ระหว่างวันที่ 17 - 25 สิงหาคม 2559

1. นายพรรษธร เล็กบุญญาสิน สาขา MET ชั้นปีที่ 1SHARE :