บันทึกจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกงานระยะสั้นที่ Philinter Education Center

(Engclues Internship) --Student Staff ประเทศฟิลิปปินส์  

ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2559 (ระยะเวลา 3 เดือน)

1. น.ส.สุทธิดา สนธิกิติ สาขา BJ ชั้นปีที่ 4SHARE :