บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Institute of Technologist

(Monotsukuri University) เมืองโตเกียว ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - วันที่ 27 พฤษภาคม 2560

1. น.ส.มนัสนันท์ ตันวัฒนเสรี สาขา CE ชั้นปีที่ 3

            SHARE :