บันทึกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น และฝึกงานที่ Institute of Technologists

(Monotsukuri University) เมืองโตเกียว

ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

1. นายอิทธิชัย ทิพย์ธาราจันทร์ สาขา AE ชั้นปีที่ 3

2. น.ส.ฐิติรัตน์ แจ้งจำรัส สาขา PE ชั้นปีที่ 3SHARE :