บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Muroran Institute of Technology

ระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 5 เมษายน - วันที่ 5 ตุลาคม 2560 

1. น.ส.กรณ์ศิพัฒน์ ธัญลักษณากุล สาขา MT ชั้นปีที่ 4 (ได้ทุน Muroran IT 50,000 เยน/เดือน)SHARE :