บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Osaka University (MAPLE)

ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2559 - ปลายเดือนกันยายน 2560

1. น.ส.กานต์มณี ฉายสุริยะกุล สาขา BJ ชั้นปีที่ 4 (ได้ทุน JASSO)

2. น.ส.ไอลดา ดีจงยาวงาม สาขา BJ ชั้นปีที่ 4

3. นายชนะบดิณทร์ ชลชาติตระกูล สาขา BJ ชั้นปีที่ 4
SHARE :