รับนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาและทุกชั้นปี 

...เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562...

yesคลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

1. รายละเอียดและใบสมัคร (ภาษาไทย)

2. รายละเอียดและใบสมัคร (ภาษาอังกฤษ) 

3. ใบสมัคร TNI Exchange Program (กรุณาแนบสำเนาพาสปอร์ต และผลการเรียน (REGมาด้วย)   

4. หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (ภาษาไทย)

5. หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง (ภาษาอังกฤษ)

6. Visa Application Form

7. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกรอก Visa Application Form

8. ตัวอย่างการกรอก Visa Application Form 

9. หนังสือมอบอำนาจ

10. ใบสมัครประกันการเดินทางต่างประเทศ

สามารถติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาคารศูนย์รับสมัครชั้น 2) 

โทร. 02-763-2781, 2782, 2783SHARE :