ขยายเวลา!! รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นแบบเรียนภาษาญี่ปุ่น และพักกับโฮมสเตย์
ที่สถาบันสอนภาษา Sendagaya Japanese Institute  เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 ประมาณวันที่ 3 - 28 เมษายน 2563 (ประมาณ 25 วัน)

รับนักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขา และทุกชั้นปี

...ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563...

                       

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ส่งใบสมัครและเอกสารอื่นๆ พร้อมผลการเรียน (Transcript) และสำเนาพาสปอร์ต มาที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 โทร 02-763-2780SHARE :