คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

>> รายละเอียดโครงการ

>> ใบสมัคร TNI Exchange Program Application Form 

(กรุณาส่งใบสมัครเป็นไฟล์ Excel มาที่อีเมล์ daisuke@tni.ac.th)

ส่งใบสมัครพร้อมและสำเนาพาสปอร์ต  และผลการเรียน (Transcript) หรือผลการเรียนทางระบบ REG

ได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัคร ชั้น 2 โทร 02-763-2780SHARE :