บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Aso-juku เมืองฟุกุโอกะ

ระยะเวลา 41 วัน ระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2562


  1. น.ส.ณัฐกฤตา สิงห์โต สาขา AE ชั้นปีที่ 3

  2. นายกิตติยุวา สุวรรณธาร สาขา CM ชั้นปีที่ 3

  3. น.ส.นิติรัตน์ ตาใจ สาขา MT ชั้นปีที่ 4

  4. นายชนมพัฒน์ เกตุอ่ำ สาขา MT จบการศึกษาปี 2562

  5. นายปฏิภาณ ศรีจำเริญ สาขา MT จบการศึกษาปี 2562 

  6. นายธนากร หอมมณี สาขา CM ชั้นปีที่ 3                                                                                           

  7. นายวิชญ์พล ปรัศว์เมธีกุล สาขา EE ชั้นปีที่ 3                                                                                     

  8. นายพุทธิพจน์ จึงเจริญสุข สาขา MT ชั้นปีที่ 3                                                                                   

  9. นายวีรชัย เรืองโชติ สาขา CM ชั้นปีที่ 3                                                                                          

  10. นายชาคร เหลืองบารมี สาขา CM ชั้นปีที่ 3  SHARE :