โอกาสในการแลกเปลี่ยน เรียนต่อ ฝึกงาน และทำงานในประเทศญี่ปุ่น อาเซียน และประเทศอื่นๆ ของนักศึกษา TNI

ระดับปริญญาตรี ปริญญาตรีเทียบโอน และปริญญาโท

 1. การแลกเปลี่ยนระยะสั้นระหว่างนักศึกษา TNI ทุกระดับกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคู่มิตร (MOUในประเทศญี่ปุ่น อาเซียน และประเทศอื่นๆ
  • TNI มีโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาทุกระดับเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น อาเซียน และประเทศอื่นๆ ระหว่างปิดภาคฤดูร้อนและปิดภาคเรียนเดือนตุลาคมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยคู่มิตรในประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นบางโครงการที่มีกำหนดการเดินทางในช่วงเดือนอื่นๆ โดยมีทั้งประเภทได้รับทุนสนับสนุนจำนวนหนึ่งและประเภทออกค่าใช้จ่ายเองในอัตราลดพิเศษเฉพาะนักศึกษา TNI
  • นักศึกษาประเทศญี่ปุ่น อาเซียน และประเทศอื่นๆจากมหาวิทยาลัยคู่มิตร (MOU) เดินทางมาแลกเปลี่ยนที่ TNI ในระหว่างปิดภาคฤดูร้อน (สิงหาคม) และฤดูหนาว (กุมภาพันธ์-มีนาคม)
 2. การเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น
  • มหาวิทยาลัยคู่มิตรของ TNI หลายแห่งมีโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้นักศึกษาจากต่างประเทศ เช่น ABK (ASIA BUNKA KAIKAN), Higashikawa Town,  Tohoku Gakuin University และ Shinshu University เป็นต้น นักศึกษาของ TNI ที่ประสงค์จะสมัครเรียนในโครงการเหล่านี้ จะเสียค่าใช้จ่ายในอัตราของมหาวิทยาลัยคู่มิตร  และส่วนใหญ่จะได้รับทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก หรือนักศึกษาบางคนได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น 
 3. การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
  • สำหรับนักศึกษา TNI ในระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีเทียบโอน สามารถสมัครไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยคู่มิตรในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี ในปีการศึกษาที่ 3 หรือ 4 โดยนักศึกษามีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนจาก JASSO (องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคู่มิตรจะเป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษาที่เหมาะสม เพื่อการรับทุนสนับสนุน (ดู องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือสามารถ (ดู ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น)
  • สำหรับนักศึกษา TNI ที่ต้องการไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท สามารถเลือกสถาบันการศึกษาและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยคำแนะนำของอาจารย์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และติดต่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ซึ่งนักศึกษาบางคนมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนและเต็มจำนวน เช่น JASSO, Monbukagakusho (MEXT), AJINZAI, มูลนิธิและองค์การสนับสนุนตลอดจนบริษัทเอกชน โดยการแนะนำของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ดู กองทุนสนับสนุนนักศึกษาเอเชีย)
 4. การไปทัศนศึกษา/ ดูงานต่างประเทศระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
  • สำหรับนักศึกษา TNI ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สถาบันมีโครงการสัมมนาและโครงการศึกษาดูงานระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น อาเซียน และประเทศอื่นๆ เป็นประจำทุกปี ระยะเวลาตั้งแต่ 1 – 2 สัปดาห์  
 5. การฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
  • มหาวิทยาลัยคู่มิตรในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งองค์กรในประเทศญี่ปุ่น เช่น JTECS สนับสนุนทุนการศึกษา การฝึกงาน และการวิจัยระยะสั้นสำหรับนักศึกษา TNI
  • บริษัทต่างๆ ที่สนับสนุนทุนการศึกษาของ TNI สนใจให้การสนับสนุนด้านการฝึกงานของนักศึกษา TNI ทั้งในประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและทุนการศึกษา ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ดังนีSHARE :