บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Shiga University ระยะเวลา 1 ปี

ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2560 - เดือนกันยายน 2561  


    น.ส.รภัส สิริพันธ์วราภรณ์  สาขา BJ  ชั้นปีที่ 4SHARE :