โครงการ JENESYS2022 หัวข้อ “Japan Thailand Exchange - Japanese Pop Culture-” ณ กรุงโตเกียว และฮอกไกโด

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2022 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นักศึกษาจากสถาบันฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวน 2 คน ได้แก่  

1.นางสาวพิมพ์ชนก อมรวิวัฒน์พงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ชั้นปีที่ 3 

2.นางสาวกรณิศ ซื่อสัตย์สกุลชัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 4


บันทึกประสบการณ์

1.Pimchanok A-mornwiwatphong AE, 3


SHARE :