รับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Osaka Institute of Technology เมืองโอซาก้า

ระยะเวลา 25 วัน ระหว่างวันที่ 7 - 31 พฤษภาคม 2562

รับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขา IM ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 

(นักศึกษาผู้สมัครต้องผ่านและได้รับเกรดอย่างน้อย 3 วิชา ในวิชาดังนี้ ​”Logitics, Monodzukuri, Cost control,

Operation Management, Planingand control, Work study“) 

...สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562...

yes  คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

yes  คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร TNI Exchange Program

(กรุณาแนบสำเนาพาสปอร์ต และผลการเรียน (REG) มาด้วย)

*สามารถส่งใบสมัครและติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์รับสมัครชั้น 2  

โทร 02-763-2780, 02-763-2781*     
SHARE :