บันทึกประสบการณ์จากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Tohoku University (IPLA)

ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2560 - เดือนกันยายน 2561

1. น.ส.บุณยนุช กิตติรัตนวิวัฒน์ สาขา IB ชั้นปีที่ 4 ได้ทุน JASSO

2. นายณัฐพล ผ่องสุวรรณ สาขา IB ชั้นปีที่ 4SHARE :