บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Toyota Technological Institute

เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 25581.น.ส.วิศนี สุธรรมปวง สาขา CE ชั้นปีที่ 3

2.น.ส.เบญจพร ชัยเนตร สาขา PE ชั้นปีที่ 3SHARE :