บันทึกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น และฝึกงาน (Internship)

ที่ Institute of Technologists (Monotsukuri University)

เมืองโตเกียว ระยะเวลา 4 เดือน

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - วันที่ 31 กรกฎาคม 2558


1.น.ส.ปัณฑภัสส์ แก้วแกมแข สาขา IE ชั้นปีที่ 4SHARE :