บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวที่ Chiba University (J-PAC)

ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2559 - เดือนกันยายน 2560 ได้ทุน JASSO


1. นายฐิติเมธ โกมุที สาขา AC ชั้นปีที่ 4SHARE :