ประมวลภาพนักศึกษา TNI ที่เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น
ประมวลภาพนักศึกษา TNI ที่เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม
กับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศญี่ปุ่น ทั้งโครงการระยะสั้น และระยะยาว ในปีการศึกษา  2558

(ช่วงเดือนมิถุนายน 2558 - 30 พฤษภาคม 2559)


Summer Seminar 2015 at Toyota Technology Institute 
จำนวน 2 คน  ระหว่างวันที่ 19 – 26 สิงหาคม 2558 (Toyota Technology Institute สนับสนุนค่าที่พักและค่าโปรแกรม

โครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรม TNI-NITNagaoka College ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นกับ
National Institute of Technology, Nagaoka College ณ ประเทศญี่ปุ่

ระหว่างวันที่ 7 – 13 มิถุนายน 2558  โดยมีนักศึกษาจำนวน 15 คน และอาจารย์ 2 ท่าน


Sakura Science Program by JTECS
ระหว่างวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนักศึกษา TNI จำนวน 10 คน และอาจารย์ 2 ท่าน สนับสนุนทุนโดย JTECS  Sakura Exchange Program in Science at Tokyo City University
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559โดยมีนักศึกษา TNI จำนวน 10 คน และอาจารย์ 1 ท่าน
สนับสนุนทุนโดย Tokyo City University


Sendagaya Japanese Institute

Shiga University (ระยะเวลา 1 ปี)
จำนวน 2 คน ระหว่างปลายเดือนกันยายน 2558 – ปลายเดือนกันยายน 2559โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบระยะยาวที่ Tohoku University  (IPLA)ทุน JASSO
ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 3 คน  ระหว่างปลายเดือน กันยายน 2558 – ปลายเดือน กันยายน 2559


โครงการแลกเปลี่ยน และฝึกงานระยะสั้น ที่ Institute of Technologist 
ระยะเวลา 2 เดือน จำนวน 2  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2559และ 4 เดือน จำนวน 2 คน
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน -  31 กรกฎาคม 2559 (ได้รับทุนจาก Institute of Technologist 50,000 เยนต่อเดือน)


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบระยะยาวที่ Chiba University  (JPAC) ทุน JASSO
ระยะเวลา 1 ปี  จำนวน 2 คน  ระหว่างปลายเดือน กันยายน 2558 – ปลายเดือน กันยายน 2559
SHARE :