บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Summer Seminar 2017 แบบระยะสั้นที่

Toyota Technology Institute เมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 30 สิงหาคม 2560


นายวรุตม์ ถนอมวรสิน และนายทวีศักดิ์ คูหะมณี สาขา MET ชั้นปีที่ 1SHARE :