บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่

Institute of Technologist (Monotsukuri University) เมืองโตเกียว

ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - วันที่ 28 พ.ค. 2559

1. น.ส.ณิชาภัทร จงสุขศิริ สาขา IE ชั้นปีที่ 4

2. น.ส.กอบคุณ ตรรกพงศ์ สาขา AE ชั้นปีที่ 4
SHARE :