บันทึกนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น และฝึกงานที่ Institute of Technologists

(Monotsukuri University) เมืองโตเกียว

ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
SHARE :