นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy) : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการดำเนินการพื้นฐานของกิจกรรมทั้งปวงของสถาบันฯ อาทิเช่น การรับสมัครนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การจ้างบุคลากร และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล เช่น นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือผู้มาเยี่ยมชม เป็นต้น เพื่อให้การบริหารงานการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในสถาบันฯ ไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จึงมีนโยบายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น และจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อ รูปภาพ เพื่อใช้ในประชาสัมพันธ์ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เท่านั้น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สถาบันฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

2. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจไม่ให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลใดๆ จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ก็ได้

3. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้" คือข้อมูลที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้" ก็จะทำให้เว็บไซต์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นสามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้" นั้นทำงานอีกต่อไปหากท่านเลือกใช้ “คุกกี้" แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้" ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่น ของสถาบันฯ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ต่อไป

5. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ ของสถาบันฯ การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย และรับฟังข้อเสนอแนะ/คำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการให้บริการของสถาบันฯ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เลขที่ 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0-2763-2600   โทรสาร 0-2763-2700

E-Mail : tniinfo@tni.ac.th