Highlight

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

“สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น” หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thai-Nichi Institute of Technology” (TNI) สถาบันอุดมศึกษา สำหรับวิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูง แหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยการนำหลักการ “โมโนซุคุริ” ซึ่งเป็นการประยุกต์จาก หลักการผลิตแบบญี่ปุ่น กับการเรียนการสอน โดยในทุกหลักสูตรของการเรียนในระดับปริญญาโทนั้น มีแนวคิดหลักคือ “การลงมือปฏิบัติจริง” มาผสานกับการเรียนการสอนเชิงวิชาการ ด้วยศาสตร์ความรู้แบบตะวันออก และ ตะวันตกเข้าด้วยกัน เพื่อให้มหาบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมไปถึงทักษะทางวิชาชีพและวิชาการโดดเด่น ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ