1. ได้เรียนภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษทุกคณะ โดยไม่ต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น2. ฝึกงาน และสหกิจศึกษากับบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น การันตีการมีงานทำ 100%


3. มีทุนการศึกษาให้ตลอด 4 ปี โดยไม่ต้องใช้คืน 


4. มีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น อาเซียน กว่า 80 โครงการ 


5. การเรียนแบบญี่ปุ่น เน้นปฎิบัติจริง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัครเพื่อการเรียนรู้
SHARE :