บันทึกประสบการณ์นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น และฝึกงานที่ Institute of Technologists

(Monotsukuri University) เมืองโตเกียว ระยะเวลา 4 เดือน

ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - วันที่ 29 กรกฎาคม 2561


1. นายชยุต พานิชวิทิตกุล สาขา IE ชั้นปีที่ 3

2. น.ส.จรัสแข มหาวงศ์นันท์ สาขา CE ชั้นปีที่ 3
SHARE :