บันทึกประสบการณ์นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Chiba Institute of Technology เมืองชิบะ

ระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - วันที่ 5 มิถุนายน 2561

1. น.ส.สิริภัทร นาคเกษม สาขา IM ชั้นปีที่ 3

2. นายกฤตเมธ สิริปิลันธนากร สาขา IM ชั้นปีที่ 3
SHARE :