บันทึกจากนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ Tokyo Keizai University

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2559

1. นายกลวัชร ทาทอง สาขา EE ชั้นปีที่ 2SHARE :